SALE - tot -30% korting! DAMES HEREN • LEVERING ZONDER VERZENDKOSTEN!

Algemene Voorwaren

1. ONZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN NEDERLAND

(VERSION1.4NL_27012016WM)
Door het plaatsen van uw bestelling accepteert u de hiernavolgende Algemene Verkoopvoorwaarden van BRAX Store GmbH & Co. KG.
 

Levering/verzendkosten

De BRAX online shop levert binnen Nederland via Selektvracht, zolang de voorraad strekt.
De levertijd bedraagt circa 3 tot 5 werkdagen na ontvangst van de volledige en correcte bestelling. Voor speciale maten kan de levertijd tot 12 werkdagen bedragen
Alleen meerderjarige personen, met een woonadres in Nederland, kunnen bestellen.

 

Prijzen/betalingswijze

Alle in de BRAX onlineshop aangegeven prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende btw. Naast de verkoopprijs worden er per order verzendkosten ten bedrage van € 3,95 berekend.
In de online shop kunt u kiezen uit de volgende betalingsmogelijkheden:
 
Factuur
De factuur bevat alle vereiste gegevens, zoals overschrijvingsreden en rekeningnummer.
 
Creditcard
Er kan ook met een creditcard (VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS) worden betaald. BRAX behoudt zich het recht voor de geldigheid van de creditcard, de kredietwaardigheid en de juistheid van de adresgegevens van de klant te controleren en acceptatie van de bestelling te laten afhangen van de resultaten van die controle.
of via
 
PayPal
Om van de betalingswijze PayPal gebruik te maken dient u over een PayPal-rekening te beschikken. Deze kunt u heel gemakkelijk openen op de PayPal-website op www.paypal.com/nl/.
Als u de betaalwijze PayPal selecteert, wordt u naar uw PayPal-pagina doorgestuurd. De betaling geschiedt direct via uw bij PayPal geregistreerde bank- of creditcardgegevens, zonder dat u deze nog een keer opnieuw hoeft in te voeren. Uw bank- of creditcardgegevens zijn daarmee alleen bekend bij PayPal en hoeven niet bij elke online aankoop opnieuw over het internet te worden verzonden. BRAX behoudt zich afhankelijk van de resultaten van de controle van adres en kredietwaardigheid het recht voor alleen bepaalde betaalwijzen toe te staan.
Indien u voor de betaalwijze Factuur kiest, dient het factuurbedrag 14 dagen na ontvangst van de goederen te worden voldaan. Voor al separaat geretourneerde artikelen kan het opgegeven factuurbedrag direct worden verlaagd met de prijs van de retour gezonden artikelen.
Indien u een betalingsachterstand zou hebben, dan heeft de BRAX onlineshop het recht aanmaningskosten ten bedrage van € 5,00 (1e aanmaning) resp. € 7,50 (2e aanmaning) in rekening te brengen.
 

Acceptatie van uw bestellingen

Het staat de BRAX online shop vrij online bestellingen niet te accepteren. Indien een online bestelling door de BRAX online shop niet wordt uitgevoerd, dan zal de BRAX online shop dit de besteller direct laten weten. De minimumleeftijd voor bestellingen in de BRAX online shop is 18 jaar.
De bestelbevestiging vormt nog geen bindende verkoopovereenkomst. De verkoopovereenkomst wordt pas met de verzendbevestiging van kracht.
Tenzij in de artikelbeschrijving niet uitdrukkelijk anders aangegeven, worden alle artikelen zonder de afgebeelde decoratie geleverd.
De besteltekst wordt niet door de BRAX online shop opgeslagen en kan na afsluiting van het bestelproces niet meer worden bekeken. De gegevens uit het bestelproces worden u met de e- mailbevestiging na uw bestelling nog een keer toegezonden. Bovendien kunt u uw bestelgegevens direct na het verzenden van de bestelling afdrukken.

 

Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven eigendom van de BRAX online shop tot ze volledig betaald zijn.

 

Garantie

De consument heeft aanspraak op garantie met betrekking tot gebreken van de gekochte artikelen volgens de wettelijke voorschriften van de §§ 437 e.v. BGB (Duits burgerlijk wetboek). De klant kan met name nakoming achteraf eisen (vervangend artikel of verhelpen van gebreken). BRAX Store GmbH & Co. KG heeft echter het recht om de klant een vervangend artikel te leveren als het verhelpen van de gebreken een onredelijke hoeveelheid moeite kost. De garantieaanspraken verjaren twee jaar na aflevering van de artikelen. De koper kan een beroep doen op de garantie met opgave van het bestelnummer, zijn naam en zijn adres alsmede een korte omschrijving van de redenen. De klant stuurt op verzoek van BRAX StoreGmbH & Co. KG de gebrekkige artikelen voor controle op kosten en risico van BRAX StoreGmbH & Co. KG naar BRAX StoreGmbH & Co. KG.

 

Geschillenbeslechting

Volgens de geldende wetgeving zijn wij verplicht, consumenten op het bestaan van het Europese onlineplatform voor geschillenbeslechting te wijzen, waarop een beroep kan worden gedaan voor het beslechten van geschillen, zonder dat er een gerechtshof hoeft te worden ingeschakeld. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de opzet van dit platform. U vindt het Europese onlineplatform voor geschillenbeslechting hier:

 

Beeldrecht

Alle beeldrechten berusten bij Leineweber GmbH & Co. KG en zijn dochtermaatschappijen. Gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan en zal met verplichte betaling van alle kosten worden aangevochten.

 

Afgebeelde kleuren

Afhankelijk van de kleurweergave van uw computer kunnen er kleurverschillen tussen op uw computer weergegeven kleuren en de echte kleuren van de artikelen optreden.
 
 
 

2. INFORMATIE BETREFFENDE DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Wij verzoeken u de artikelen samen met de etiketten terug te sturen.
Naast de hieronder beschreven uitoefening van uw herroepingsrecht accepteren wij ook retourzending van de artikelen met gebruik van het retouretiket aan
BRAX Online Shop
c/o arvato distribution Antwoordnummer 1690 7550WB Hengelo
als uitoefening van uw herroepingsrecht. U hoeft dan geen uitdrukkelijke herroeping te verklaren.
Let op: Wij dragen de kosten voor de retourzending.
Begin van de herroepingsinformatie
1. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt .
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BRAX Online-Shop, Postfach 72 11 44, D-30531 Hannover, Onlineshop@brax.nl, Tel.: 0800 020 11 38 (gratis / Ma.-Vr.: 08:00-20:00 Uur, Za.:08:00- 18:00 Uur) Fax: +49 5221 / 17 295 00 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
2. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan ... [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Einde van de herroepingsinformatie
 

 

3. MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan
BRAX Store GmbH & Co. KG, c/o BRAX Online-Shop, Postfach 72 11 44,
D-30531 Hannover, Onlineshop@brax.nl,
Tel.: 0800 020 11 38 (gratis / Ma.-Vr.: 08:00-20:00 Uur, Za.:08:00-18:00 Uur) Fax: +49 5221 / 17 295 00
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

— Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum NL
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Wij wijzen u erop dat u uw herroepingsrecht ook door terugsturen van de artikelen kunt uitoefenen.
 
 
 

4. PRIVACYBELEID

De bescherming van uw gegevens is belangrijk voor ons. Met deze verklaring over gegevensbescherming (Privacy Policy) informeren wij u in welke mate wij persoonsgegevens en andere informatie genereren en hoe wij met deze gegevens omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over persoonlijke of zakelijke relaties van een bepaalde of herleidbare gebruiker bevatten (hierna: “gegevens”).
Het is in principe mogelijk onze website te bezoeken zonder dat er persoonsgegevens hoeven te worden opgegeven, maar op bepaalde webpagina’s zoals in de BRAX online shop – of bij bepaalde aanbiedingen – wordt er om persoonsgegevens gevraagd.
Het gebruik en de doelstelling van uw persoonlijke gegevens verloopt als volgt:
De verantwoordelijke organisatie in het kader van de Wet op de bescherming persoonsgegevens is:
 
BRAX Store GmbH & Co. KG

Wolfgang Mews (Datenschutzbeauftragter)
datenschutz(at)brax.com

Wittekindstrasse 16 - 18

D-32051 Herford
 
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens alleen, wanneer u daarvoor toestemming verleent of indien verwerking of gebruik ons is toegestaan volgens een wettelijke bepaling (Bundesdatenschutzgesetz BDSG [Duitse Wet op de bescherming van persoonsgegevens], Telemediengesetz TMG [Duitse Telecomwet]). Daarbij worden alleen de gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt, die voor het uitvoeren en gebruik van onze diensten noodzakelijk zijn of gegevens, die u ons vrijwillig ter beschikking heeft gesteld.
Wij verzamelen uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aankopen in de BRAX online shop en om u – indien u daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd – per e-mail of post informatie over onze producten te zenden. Het verzamelen gebeurt zowel in het kader van de aanmelding bij de BRAX online shop als in het kader van uw aankopen per elektronisch formulier.
Hierbij worden uw naam en woonadres, uw geboortedatum, confectiemaat en geslacht, uw e- mailadres en uw bankgegevens vastgelegd. Daarnaast worden uw bestellingen opgeslagen.
Het doorgeven van uw gegevens aan derden geschiedt alleen als dit voor de afwikkeling van uw aankoop noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor kredietcontrole, identiteitscontrole, kredietwaardigheidbewaking en de incasso. Uw gegevens worden alleen doorgegeven wanneer de bescherming van uw gegevens gegarandeerd is.
Wij wijzen u erop, dat wij uw adresgegevens (naam, postadres, geboortedatum) voor de kredietwaardigheidscontrole (en de daaropvolgende door ons gekozen betaalwijzen) aan Experian Nederland Verheeskade 25, NL-2521 BE Den Haag doorgeven, bij wie wij informatie over uw actuele betalingsgedrag en kredietinformatie op basis van mathematisch-statistische procedures aanvragen, waarbij de adresgegevens worden gebruikt.
Voor de verzending van de nieuwsbrieven gebruiken wij, indien u uw toestemming niet schriftelijk heeft verleend, de zgn. double-opt-in-procedure, hetgeen betekent dat wij u pas een nieuwsbrief per e-mail sturen indien u eerst uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd dat wij de nieuwsbriefservice mogen activeren. Wij zenden u daarna een bevestigingsmail en verzoeken u, door het klikken op een van de in deze e-mail opgenomen links te bevestigen, dat u onze nieuwsbrief wilt ontvangen.
Indien u later geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, kunt u dat op elk moment weer herroepen, zonder dat hiervoor andere dan de bemiddelingskosten volgens het basistarief ontstaan. U hoeft daarvoor alleen de in elke nieuwsbrief opgegeven afmeldlink te gebruik of een schriftelijke mededeling aan de hierboven genoemde verantwoordelijke afdeling te zenden (bijv. e-mail, fax, brief).
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van de website mogelijk is. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Bij inschakeling van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres voor Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten volgens het akkoord over de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere aan het websitegebruik en internetgebruik gerelateerde diensten aan de website-exploitant te kunnen leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt door Google niet met andere gegevens gecombineerd. U kunt de opslag van de cookies door een passende instelling in uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in een dergelijk geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van onze website kunt gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, wanneer u de op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert.
Op deze website worden de IP-adressen geanonimiseerd geregistreerd (zgn. IP-masking met de Google Analytics-functie "gat._anonymizeIp();").
Een aantal van de bij het bezoek van deze website geregistreerde gegevens worden verzameld voor statistische doeleinden. Hierna wordt beschreven welke gegevens dat zijn. De gegevens worden alleen doorgegeven aan onze statistiekdienstverlener, Webtrekk GmbH (Hannoversche Str. 19 10115 Berlijn, Duitsland, http://www.webtrekk.com). BRAX Store GmbH & Co. KG gebruikt de diensten van de firma Webtrekk GmbH om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en ons aanbod optimaal te kunnen afstemmen. Webtrekk GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd inzake gegevensbescherming voor webcontrolling software. Tot deze certificering behoort een audit bij Webtrekk ter plaatse in Berlijn en op de hostinglocatie, waarbij wordt gecontroleerd of de registratie en verwerking van trackinggegevens aan de conformiteit voor gegevensbescherming en gegevensbeveiliging voldoen. Tijdens uw websitebezoek wordt voor onze webcontrollinginformatie verzameld en geëvalueerd, die door uw browser wordt doorgegeven. Het verzamelen gebeurt door een pixel, die in elke website geïntegreerd is. De volgende gegevens worden verzameld: request (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie (bijv.: Internet Explorer 6.0), browsertaal (bijv.: Nederlands), gebruikt besturingssysteem (bijv.: Windows XP), resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, javascript-activering, java aan/uit, cookies aan /uit, kleurdiepte, referrer URL (de daarvoor bezochte website), IP-adres – wordt direct geanonimiseerd en na verwerking weer verwijderd, tijdstip van bezoek, klikken, bestelwaarde.
Het IP-adres wordt meegestuurd met elk verzoek aan de server, zodat de server weet waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd. Iedereen krijgt van zijn Internet Service Provider (ISP) een IP-adres toegewezen zodra er een internetverbinding tot stand komt, waardoor de ISP kan nagaan welk IP-adres op welk moment en aan welke klant is toegewezen. Zolang het IP-adres op de server wordt bewaard is het in theorie mogelijk om via de ISP de identiteit te achterhalen van degene die de internetverbinding tot stand heeft gebracht. Wij en onze statistische dienstverleners slaan het IP-adres daarom alleen in verkorte (geanonimiseerde) vorm op en gebruiken het alleen ter identificatie van de sessie, voor de geo-informatie (tot op het niveau van de stad) en voor de beveiliging tegen aanvallen. Het IP-adres wordt vervolgens direct weer gewist, zodat de verzamelde gegevens anoniem zijn en zelfs niet via de ISP gekoppeld kunnen worden aan de identiteit van de gebruiker.
Onze websites gebruiken op meerdere plaatsen de zogenaamde cookies. Deze worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn de zogenaamde “session cookies” die worden verwijderd als u uw browsersessie beëindigt. Daarnaast zijn er ook enkele cookies die langer opgeslagen blijven, waarmee wij u als bezoeker herkennen. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. In uw browserinstellingen kunt u aangeven of cookies wel of niet geplaatst mogen worden.
Bij het niet-accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
Als u specifiek voor deze website niet wilt worden getrackt, dan kunt u dit verderop weigeren. Volgens §15 van de Duitse telemediawet (Telemediengesetz, TMG) kunnen websitebezoekers de opslag van hun gepseudonimiseerd geregistreerde bezoekgegevens weigeren, zodat deze in de toekomst niet meer verzameld (geregistreerd) worden.
Voor het weigeren van de Webtrekk webcontrolling wordt er door het domein brax01.webtrekk.net een cookie met de naam “webtrekkOptOut“ geplaatst. Deze weigering blijft geldig zolang u de cookie niet verwijdert. De cookie is ingesteld voor het genoemde domein, per browser en computer. Daarom moet u de cookie, indien u bijvoorbeeld onze website vanuit huis en op de werkplek of met verschillende browsers bezoekt, vanaf elke computer en browser aanvragen.
Klik op de volgende link om uw bezwaar kenbaar te maken: https://brax01.webtrekk.net/653677695099801/optout
Op uw verzoek informeren wij u graag kosteloos en onverwijld over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens. Deze informatie kan op verzoek ook elektronisch worden verschaft. Bovendien kunt u het gebruik en doorgeven van uw gegevens voor reclamedoeleinden of voor markt- of opinieonderzoek op elk moment bij de verantwoordelijke organisatie (zie boven) herroepen.