Privacyverklaring

 

(Version1.0_NL-DENL_20092018wm)

 

Inleiding

 

BRAX (hierna: „wij“) is als beheerder van het online-aanbod de verantwoordelijke partij voor de verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers van het online-aanbod. Onze contactgegevens zijn terug te vinden in het respectievelijke impressum van het online-aanbod dat u gebruikt. De aanspreekpersonen voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens staan vermeld in deze privacyverklaring.
Wij nemen de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij registreren, bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens enkel in overeenstemming met de inhoud van deze privacyverklaring, evenals de toepasselijke wettelijke bepalingen op het vlak van gegevensbescherming, in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de nationale privacywetten.
Met deze privacyverklaring willen wij u informeren in welke omvang en voor welk doel persoonsgegevens worden verwerkt in samenhang met het gebruik van het online-aanbod.

 

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hiertoe behoort alle informatie over uw identiteit zoals uw naam, uw e-mailadres of uw postadres. Informatie, die niet met uw identiteit in verband kan worden gebracht (zoals bijv. statistische gegevens, over het aantal gebruikers van het online-aanbod), behoort daarentegen niet tot de persoonsgegevens.
U kunt ons online-aanbod in principe gebruiken zonder dat u uw identiteit onthult en zonder persoonsgegevens te vermelden. Er wordt dan alleen maar algemene informatie verzameld over het bezoek aan ons online-aanbod. Voor sommige van de aangeboden diensten worden in elk geval persoonsgegevens van u verzameld. Deze gegevens worden dan door ons in principe alleen voor het gebruik van dat online-aanbod verwerkt, in het bijzonder om de gewenste informatie ter beschikking te stellen. Bij de verzameling van persoonsgegevens moeten alleen de verplichte gegevens worden verstrekt. Bovendien kunnen verdere gegevens worden meegedeeld, waarbij het dan om vrijwillige gegevens gaat. Wij wijzen er telkens op of het om verplichte velden dan wel vrijwillige gegevens gaat. Over de concrete details informeren wij dan in het overeenkomstige hoofdstuk van deze privacyverklaring.
Er vindt geen geautomatiseerd beslissingsproces op basis van uw persoonsgegevens plaats in samenhang met het gebruik van ons online-aanbod.
 

 

Verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden door ons opgeslagen op speciaal beveiligde servers in de Europese Unie. Die zijn door technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of de verspreiding van uw gegevens door onbevoegden. Slechts enkele bevoegde personen hebben toegang tot uw gegevens. Zij zijn bevoegd voor de technische, commerciële of redactionele ondersteuning van de servers. Ondanks regelmatige controles is een complete beveiliging tegen alle risico‘s evenwel niet mogelijk.
Uw persoonsgegevens worden versleuteld doorgestuurd via internet. Wij gebruiken een SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) voor de overdracht van gegevens.

 

 

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor het leveren van de door u gewenste prestaties. Indien wij externe dienstverleners inschakelen voor het aanbieden van diensten, vindt hun toegang tot de gegevens ook uitsluitend plaats om diensten te kunnen verlenen. Door technische en organisatorische maatregelen zorgen wij voor de naleving van de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en verplichten ook onze externe dienstverleners hiertoe.
Daarnaast geven wij de gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, met name niet voor reclamedoeleinden. Uw persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als u zelf hebt ingestemd met de gegevensoverdracht of als wij daartoe gerechtigd of verplicht zijn op grond van wettelijke bepalingen en/of vanwege overheids- of gerechtsinstructies. Het kan daarbij in het bijzonder gaan om informatieverstrekking met het oog op strafvervolging, om risico's af te wenden of om geestelijke eigendomsrechten te laten gelden.
 

 

Rechtsgronden van de gegevensverwerking

Voor zover wij voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming krijgen, dient art. 6 lid 1 lit. a) van de AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken omdat dit vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het kader van een contractuele relatie met u, dient art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.
Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een wettelijke verplichting, dient art. 6 lid 1 lit. c) van de AVG als rechtsgrond voor de gegevensverwerking.
Als rechtsgrond voor de gegevensverwerking komt verder art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG in aanmerking, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens vereist is voor de bescherming van een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of een derde partij en wanneer daarbij uw belangen, basisrechten en fundamentele vrijheden niet de bescherming van de persoonsgegevens vereisen.
In het kader van deze privacyverklaring wijzen wij steeds op de rechtsgrond waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren.

 

 

Verwijdering van gegevens en bewaartermijn

Wij verwijderen resp. blokkeren uw persoonsgegevens in principe steeds wanneer het doel van de bewaring wegvalt. Gegevens kunnen bovendien worden opgeslagen, wanneer dat voorzien is door wettelijke richtlijnen waaraan wij onderworpen zijn, bijvoorbeeld met het oog op wettelijke bewaar- en documentatieplichten. In een dergelijk geval verwijderen resp. blokkeren wij uw persoonsgegevens na afloop van de overeenkomstige richtlijnen.
 

 

Gebruik van ons online-aanbod

 

Informatie over uw computer

Bij elke toegang tot ons online-aanbod verzamelen wij de volgende informatie over uw computer, ongeacht of u geregistreerd bent: het IP-adres van uw computer, de aanvraag van uw browser en het tijdstip van die aanvraag. Bovendien worden de status en de hoeveelheid doorgegeven gegevens in het kader van deze aanvraag geregistreerd. Wij verzamelen ook product- en versiegegevens via de gebruikte browser en het besturingssysteem van de computer. Wij registreren verder vanaf welke webpagina toegang werd verkregen tot het online-aanbod. Het IP-adres van uw computer wordt daarbij alleen gedurende het gebruik van het online-aanbod opgeslagen en na afloop weer verwijderd of anoniem gemaakt door verkorting. De overige gegevens worden opgeslagen voor een beperkte periode.
Wij gebruiken deze gegevens voor het beheer van het online-aanbod, in het bijzonder om fouten vast te stellen en op te lossen, om de benutting van het online-aanbod te bepalen evenals om aanpassingen of verbeteringen aan te brengen. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1. lit. f) van de AVG.

 

 

Gebruik van cookies

Voor ons online-aanbod worden - zoals op veel websites - cookies gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens tijdens de uitwisseling met het online-aanbod van ons via uw browser opslaan. Een cookie bevat in de regel de naam van het domein vanwaar het cookiebestand werd verzonden, evenals informatie over de leeftijd van het cookie en een alfanumeriek identificatieteken.
Cookies maken het mogelijk om uw computer te herkennen en om eventuele voorinstellingen onmiddellijk beschikbaar te stellen. Cookies helpen ons om het online-aanbod te verbeteren, en om u een betere service te kunnen aanbieden, die nog meer persoonlijk op u is afgestemd. Hierin moet ook ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1. lit. f) van de AVG worden gezien.
De cookies die wij gebruiken, zijn zogenaamd sessiecookies, die na afloop van de browsersessie automatisch weer worden verwijderd. Incidenteel kunnen ook cookies met een langere opslagtermijn worden gebruikt, opdat uw voorinstellingen en voorkeuren ook bij het volgende bezoek aan ons online-aanbod nog in aanmerking kunnen worden genomen.
De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies automatisch aanvaarden. U kunt de opslag van cookies wel uitschakelen of uw browser zo instellen dat deze u informeert zodra er cookies verstuurd worden. Het is bovendien mogelijk om reeds opgeslagen cookies handmatig te verwijderen via de instellingen van de browser. Let wel, in bepaalde omstandigheden zult u ons online-aanbod slechts beperkt of helemaal niet kunnen gebruiken, als u de opslag van cookies afwijst of noodzakelijke cookies verwijdert.

 

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics voor statistische analyses. Google Analytics is een internetanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, VS („Google“). Google maakt gebruik van zogenoemde "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om het gebruik van websites te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door de cookies over uw gebruik van deze website, wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Indien IP-anonimisering geactiveerd is op deze website, wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragsluitende staten in de Europese Economische Ruimte. Enkel in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie aanwenden om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten samen te stellen over de websiteactiviteiten en om andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het internet, te leveren ten aanzien van de websitebeheerder. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Meer informatie daarover vindt u op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Wij wijzen erop dat op onze website Google Analytics werd uitgebreid met de code “anonymizeIp()" om de IP-adressen anoniem te maken, waarbij het laatste octet wordt verwijderd.
Wij zijn van mening dat op grond van de getroffen beschermingsmaatregelen (anonimisering bezwaarmogelijkheid) de gegevensverwerking voor de optimalisering van ons online-aanbod moet worden beschouwd als een gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG.
 

 

Webtrekk

Een aantal van de gegevens die worden geregistreerd bij het bezoek van deze website, worden verzameld voor statistische analyse. De omvang van de gegevens wordt hierna beschreven. De gegevens worden alleen doorgegeven aan onze statistiekdienstverlener, Webtrekk GmbH (Hannoversche Str. 19 10115 Berlijn http://www.webtrekk.com). Wij gebruiken de diensten van de firma Webtrekk GmbH om statistische gegevens over het gebruik van onze website te verzamelen en ons aanbod optimaal te kunnen afstemmen. Webtrekk GmbH is door TÜV Saarland gecertificeerd inzake gegevensbescherming voor webbesturingssoftware. Tijdens uw websitebezoek wordt voor onze webbesturingsinformatie verzameld en geanalyseerd, die door uw browser wordt doorgegeven. Het verzamelen gebeurt door een pixel, die in elke website geïntegreerd is. De volgende gegevens worden verzameld:     aanvraag (bestandsnaam van het opgevraagde bestand), browsertype/-versie (bijv.: Mozilla Firefox 33.0, Internet Explorer 10, enz.), browsertaal (bijv.: Engels), besturingssysteem, resolutie van het browservenster, beeldschermresolutie, javascript-activering: „Ja“ of „Neen“, Java: „Aan“ of „Uit”, cookies: „Aan“ of „Uit“, kleurdiepte, referrer URL, verkort IP-adres voor geografische analyses tot op stadsniveau, tijdstempel, kliks, e-commercegegevens zoals bestelwaarde, producten, hoeveelheid, enz. inhoud van formulieren: Vrije tekstvelden zoals naam, e-mailadres, rekeningnummer en telefoonnummer worden geregistreerd als „ingevuld“ of „leeg“. De invoer wordt niet geregistreerd.
Het IP-adres wordt meegestuurd met elk verzoek aan de server, zodat de server weet waar het antwoord naartoe moet worden gestuurd. Elke internetgebruiker krijgt een internetadres toegewezen door een internetprovider (ISP) zodra hij verbinding maakt met het internet. De ISP weet welke IP-adressen op welk moment en door welke internetgebruiker worden gebruikt. De ISP is wettelijk verplicht om deze informatie op te slaan. Webtrekk bewaart geen IP-adressen. Wij verkorten het IP-adres onmiddellijk voor de herkenning van de sessie en voor de geografische analyse in onze tool. Vervolgens verwijderen wij het IP-adres. Het is niet mogelijk om onze gegevens te koppelen aan afzonderlijke personen of om bepaalde personen te identificeren met onze gegevens. De geografische analyses werken via een databank die de IP-adresgegevens van verschillende ISP’s bevat met de geografische standplaats van het IP-adres tot op het stadsniveau. De afzonderlijke adressen van de internetgebruikers zijn niet bekend.
Onze websites maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies: Laatste klik (wordt voor sessie-time-out gebruikt; duur is een sessie); „sessiecookie“ (wordt voor de herkenning van de sessie gebruikt; duur is een sessie); „ever-cookie“ (wordt voor de herkenning van nieuwe en terugkerende bezoekers gebruikt; de duur bedraagt zes maanden.
Voor het weigeren van de Webtrekk webbesturing wordt er door het domein brax01.webtrekk.net een cookie met de naam “webtrekkOptOut“ geplaatst. Deze weigering blijft geldig zolang u het cookie niet verwijdert. Het cookie is ingesteld voor het genoemde domein, per browser en computer. Daarom moet u het cookie, indien u bijvoorbeeld onze website thuis en op het werk of met verschillende browsers bezoekt, vanaf elke computer en browser opvragen.
Klik op de volgende link om uw bezwaar te vervolledigen:
https://brax01.webtrekk.net/653677695099801/optout

 

 

Retargeting en remarketing

Onder retargeting resp. remarketing worden technologieën verstaan, waarbij gebruikers die eerder een bepaalde website hebben bezocht, ook na het verlaten van deze website nog passende reclame te zien krijgen. Daarvoor moeten internetgebruikers ook buiten de eigen website herkend kunnen worden, en daarvoor worden cookies van de overeenkomstige dienstverleners gebruikt; bovendien wordt het gebruiksgedrag tot nog toe in aanmerking genomen. Wanneer een gebruiker bijvoorbeeld bepaalde producten bekijkt, dan kan de gebruiker later deze of vergelijkbare producten als reclame zien op andere websites. Het gaat om gepersonaliseerde reclame, die is aangepast aan de behoeften van de afzonderlijke gebruikers. Voor deze gepersonaliseerde reclame is het niet vereist dat de gebruiker buiten de herkenning nog verder wordt geïdentificeerd. De gegevens die worden gebruikt voor retargeting resp. remarketing, worden door ons derhalve ook niet gecombineerd met andere gegevens.
Wij gebruiken dergelijke technologieën om advertenties te tonen op het internet. Voor de weergave van de advertenties schakelen wij derde aanbieders in. Wij gebruiken onder meer aanbiedingen van Google, die het mogelijk maken om producten die interessant zijn voor de internetgebruiker, automatisch weer te geven. Deze functie wordt door cookies tot stand gebracht. Meer informatie over deze technologie ontvangt u in de privacyverklaring van Googleen op https://policies.google.com/privacy?hl=nl. De installatie van de cookies voor Google Remarketing en Google AdWords Conversion Tracking kan worden verhinderd door een instelling van de desbetreffende browsersoftware door de website http://www.google.com/policies/privacy/ads/ op te vragen en de overeenkomstige instelling te wijzigen.
De weergave van reclame is daarbij ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1. lit. f) van de AVG.
 
 

Registratie / BRAXCLUB

 

U kunt zich voor het gebruik van ons online-aanbod registreren en lid worden van de BRAXCLUB. Daarvoor moet u gegevens meedelen die worden gevraagd in het kader van de registratie, zoals naam, adres en e-mailadres, en de deelnamevoorwaarde van de BRAXCLUB aanvaarden (opvraagbaar op www.braxclub.com). Bovendien registreren wij de datum en het tijdstip van de registratie en het IP-adres. In het kader van het registratieproces vragen wij uw toestemming voor het gebruik van de gegevens. U hebt daarbij het voordeel dat u deze gegevens niet bij elk gebruik resp. elke bestelling opnieuw moet invoeren.
De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens voor de registratie is in het geval van een toestemming art. 6, lid 1 lit. a) van de AVG. Voor zover u zich bij ons registreert voor de uitvoering of het aangaan van een contract, is de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens bijkomend art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG.
De informatie die wordt gevraagd in het kader van de registratie als verplicht veld, is vereist voor de uitvoering of het aangaan van een contract met ons over bepaalde prestaties. U bent echter niet verplicht om u te registreren, maar u kunt ook iets bestellen als gast. In dat geval moet u wel bij elke bestelling alle gegevens die vereist zijn voor het contract, opnieuw invoeren.
Met de registratie wordt voor u een klantenaccount aangemaakt. De gegevens in de klantenaccount worden bij ons opgeslagen zolang er een actieve klantenrelatie bestaat. Wanneer er gedurende drie jaar geen activiteit meer is vastgesteld, wordt de status van de klantenrelatie op non-actief gezet. U kunt te allen tijde vragen om uw klantenaccount te verwijderen.
 
 

Afhandeling van de bestelling

 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij bestellingen (uw naam en adres, geboortedatum, kledingmaat en geslacht, e-mailadres en uw bankgegevens) alleen binnen onze onderneming en verbonden vennootschappen evenals bij ondernemingen die belast zijn met de afhandeling van bestellingen.
 

 

Opslag en gegevensoverdracht bij bestellingen

 

Voor de afhandeling van de bestelling werken wij samen met verschillende ondernemingen die instaan voor de betaling en logistiek. Wij zorgen er daarbij ook voor dat onze partners de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming in acht nemen. Zo geven wij uw adresgegevens (naam en adres) door aan de desbetreffende verzendfirma die u de bestelde producten bezorgt. Rechtsgrond daarvoor is art. 6, lid 1 lit. b) van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van het contract met u.
De gegevens worden bij ons net zolang opgeslagen als deze nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Bovendien bewaren wij deze gegevens voor de uitvoering van postcontractuele verplichtingen en op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar aan het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

 

 

Betalingsverwerking bij bestellingen, PayPal, SOFORT-banking

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode wordt de betaling bij bestellingen eventueel afgehandeld via een dienstverlener.
Bij betaling met creditcard worden uw gegevens die daarvoor nodig zijn, zoals naam, adres en aankoopgegevens - bij betaling met Master- of Visacard via de betalingsdienstverlener Concardis GmbH, Butzweiler Stern Haus 1, Butzweilerhof-Allee 2-4, D-50829 Keulen- doorgegeven aan de desbetreffende creditcard-onderneming.
Bij betaling via PayPal wordt u via een link doorgestuurd naar de website van PayPal. Daarbij worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dat zijn uw naam, uw adres, uw e-mailadres, eventueel telefoonnummer evenals rekening- of kredietkaartgegevens. Houd hierbij rekening met de algemene handelsvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsbeginselen van PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg op de website www.paypal.com.
Bij betaling via SOFORT-banking wordt u via een link doorgestuurd naar de website van Sofort GmbH, onderdeel van de Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, Zweden. Daarbij worden persoonsgegevens van u verwerkt. Dat zijn uw naam, uw adres, uw e-mailadres, eventueel telefoonnummer evenals rekening- of kredietkaartgegevens. Houd hiervoor rekening met de algemene handelsvoorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbeschermingsbeginselen van Klarna, die u kunt raadplegen op https://www.klarna.com.
Rechtsgrond voor de betalingsverwerking is art. 6 lid 1 lit. b) van de AVG. De verwerking van uw persoonsgegevens is vereist voor de uitvoering van het contract met u, waarbij u de betaalwijze vrij kunt kiezen.
De gegevens worden bij ons net zolang opgeslagen als deze nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Bovendien bewaren wij deze gegevens voor de uitvoering van postcontractuele verplichtingen en op grond van handels- en fiscaalrechtelijke bewaartermijnen gedurende de wettelijk voorgeschreven periode. Deze bewaartermijn bedraagt in de regel 10 jaar aan het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

 

 

Kredietbeoordeling

Afhankelijk van de gekozen betaalwijze kan een controle van uw kredietwaardigheid vereist zijn. In dat geval doen wij een beroep op externe dienstverleners, indien u instemt met een kredietbeoordeling, en geven wij uw gegevens (naam, adres, geboortedatum, bestelwaarde) aan hen door.
Wij geven uw gegevens door met het oog op de kredietbeoordeling, het verkrijgen van informatie om het risico op wanbetaling te beoordelen op basis van mathematisch-statistische processen door middel van adresgegevens en ook voor de verificatie van uw adres (controle bestelbaarheid) aan de infoscore Nederland BV., K.R. Poststraat 90-5 8441 ER Heerenveen.
Rechtsgronden van deze overdrachten zijn artikel 6 lid 1 letter b en artikel 6 lid 1 letter f van de AVG. Overdrachten op grond van deze bepalingen mogen enkel gebeuren, voor zover dat vereist is om gerechtvaardigde belangen van onze onderneming of derden te beschermen en voor zover de belangen van de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van de persoonsgegevens vereisen, niet zwaarder wegen. Gedetailleerde informatie over ICD in de zin van art. 14 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming („EU AVG“), d.w.z. informatie over het handelsdoel, de doeleinden van de gegevensopslag, de ontvangers van de gegevens, het recht op informatie, de aanspraak op verwijdering of correctie enz. is terug te vinden in de bijlage, respectievelijk via volgende link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt.

 

Wedstrijden

De informatie die wordt opgevraagd in het kader van wedstrijden, wordt verwerkt met het oog op de uitvoering en afhandeling van de wedstrijd in kwestie. Gegevens van de deelnemers worden niet gekoppeld aan andere informatie. Voor zover de deelnemer gewonnen heeft, wordt contact met hem opgenomen via de vermelde gegevens. Bovendien behouden wij ons het recht voor om de naam van de winnaars in verkorte vorm of - met toestemming van de winnaars - voluit bekend te maken op de website en andere media (Facebook). Na afloop van de wedstrijd verwijderen wij de gegevens van alle deelnemers. De deelnemer heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken bij de verantwoordelijke dienst tegen het gebruik van de vermelde informatie. In dat geval worden de gegevens verwijderd en is het niet mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijd. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1a van de AVG.
Deelname aan de wedstrijd staat los van het geven van toestemming voor marketingacties. Voor zover toestemming wordt gegeven in het kader van de deelname aan de wedstrijd, blijven de gegevens van de deelnemer bij ons opgeslagen en worden deze in overeenstemming met de verleende toestemming gebruikt. De toestemming die eenmaal wordt gegeven voor marketingacties, kan te allen tijde worden herroepen voor de toekomst; de herroeping heeft geen gevolgen voor de winstkansen.

 

Sollicitantenportaal

 

Via het sollicitantenportaal kunt u bij ons solliciteren voor een functie en daarvoor alle nodige informatie en documenten indienen. Het gebruik van het sollicitantenportaal is vrijwillig; u kunt ons uw sollicitatie ook op een andere wijze bezorgen, bijvoorbeeld via e-mail of via de post.
Een sollicitatie die wordt ontvangen via het sollicitantenportaal, wordt elektronisch doorgestuurd naar de bevoegde medewerkers bij ons. Voor zover u hebt gesolliciteerd voor een vacature, worden de documenten drie maanden na afloop van de sollicitatieprocedure automatisch verwijderd, voor zover geen andere gerechtvaardigde belangen een verwijdering in de weg staan. Dergelijke gerechtvaardigde belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld bewijsverplichtingen in een proces volgens de “Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz” (AGG, wet op de gelijkheid van behandeling). Bij een sollicitatie die geen verband houdt met een vacature (spontane sollicitatie), wordt de sollicitatie bewaard zolang de mogelijkheid bestaat dat de sollicitatie van belang kan zijn. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om nog vóór de afloop van de voorziene bewaartermijn om de verwijdering van uw sollicitatie te vragen. In geval van een geslaagde sollicitatie worden de doorgegeven gegevens met het oog op de afhandeling van de tewerkstellingsrelatie opgeslagen met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In alle andere gevallen is de rechtsgrond voor de opslag van uw sollicitatiegegevens uw toestemming volgens art. 6 lid 1 lit. a) van de AVG.
 
 

Communicatie met ons

 

U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen, onder meer via het contactformulier op onze website. Bovendien houden wij u graag regelmatig op de hoogte met onze elektronische nieuwsbrief.
 

 

Contactformulier

Voor zover u het contactformulier in ons online-aanbod wilt gebruiken, registreren wij daarvoor de persoonsgegevens die u vermeldt in het contactformulier, in het bijzonder naam en e-mailadres. Bovendien bewaren wij het IP-adres en ook de datum en het tijdstip van de aanvraag. Wij verwerken de gegevens die worden doorgegeven via het contactformulier, uitsluitend met het doel om uw aanvraag resp. uw wens te kunnen beantwoorden.
U kunt zelf beslissen welke informatie u aan ons doorgeeft via het contactformulier. Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 lit. a) van de AVG.
Nadat wij de zaak hebben verwerkt, worden de gegevens eerst opgeslagen voor het geval er nog vragen zouden volgen. Een verwijdering van de gegevens kan te allen tijde worden gevraagd, zo niet volgt de verwijdering nadat de kwestie volledig is afgehandeld; wettelijke bewaarverplichtingen blijven evenwel onaangetast.

 

 

Nieuwsbrief

Bij de registratie voor onze nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor eigen reclamedoeleinden gebruikt totdat u zich afmeldt. U ontvangt daarvoor regelmatig informatie per e-mail over actuele onderwerpen evenals e-mails bij bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld bij speciale acties. De e-mails kunnen dan gepersonaliseerd en geïndividualiseerd zijn op basis van onze informatie over u.
Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij, indien u uw toestemming niet schriftelijk hebt verleend, de zgn. double-opt-in-procedure. Dit betekent dat wij u pas een nieuwsbrief per e-mail sturen indien u eerst uitdrukkelijk aan ons hebt bevestigd dat wij de nieuwsbriefservice mogen activeren. Wij sturen u een mededeling per e-mail en vragen u om te bevestigen, door het aanklikken van een link in deze e-mail, of u onze nieuwsbrief wenst te ontvangen.
Rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming volgens art. 6, lid 1 lit. a) van de AVG, als u zich uitdrukkelijk hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. In het kader van de wettelijke voorschriften kan het ook mogelijk zijn dat u zonder uitdrukkelijke toestemming onze nieuwsbrief ontvangt, omdat u bij ons producten of diensten hebt besteld, en wij in die context uw e-mailadres hebben ontvangen en u geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van informatie via e-mail. In dat geval moet als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang bij de overdracht van direct marketing volgens art. 6, lid 1. lit. f) van de AVG worden gezien.
In het kader van de weergave van de nieuwsbrief en het opvragen van bepaalde links uit de nieuwsbrief wordt informatie verzameld en geanalyseerd, die automatisch wordt doorgegeven. Hiervoor wordt bij de eerste aanvraag van een link uit de nieuwsbrief een cookie met onbeperkte looptijd geplaatst. Als het cookie tussendoor werd verwijderd of u een andere browser gebruikt, wordt het cookie opnieuw opgeslagen. Met behulp van het cookie wordt u herkend en kan uw gebruikersgedrag op onze webpagina's worden geanalyseerd. De verzamelde gegevens dienen om persoonlijke gebruikersprofielen op te stellen. Zo proberen wij om de service voor u voortdurend te verbeteren en u nog individueler te informeren over passende aanbiedingen en acties.
De links uit de nieuwsbrief bevatten een willekeurig, maar uniek identificatienummer. Dit nummer kunnen wij of externe dienstverleners die voor ons werken, registreren en opslaan als u via uw computer deze links opvraagt om extra informatie van onze websites op te vragen. Het nummer in de links wordt niet met uw naam of andere persoonlijk identificeerbare informatie gecombineerd, zonder uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor.
Tegen de bovenvermelde verzameling en analyse van het gebruik van links kunt u alleen bezwaar maken door u af te melden voor de nieuwsbrief (klik op de “afmelden”-link aan het einde van de betreffende nieuwsbrief).
Indien u helemaal geen nieuwsbrief meer van ons wilt ontvangen, kunt u uw toestemming die u ooit hebt gegeven, op elk moment weer herroepen voor de toekomst, resp. bezwaar maken tegen verdere ontvangst van de nieuwsbrief, zonder dat hiervoor andere dan de bemiddelingskosten volgens de basistarieven ontstaan. U hoeft daarvoor alleen de in elke nieuwsbrief opgegeven ‘afmelden’-link te gebruiken of een schriftelijke mededeling te sturen naar ons (onlineshop@brax.com) of onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

 

Social Media

In ons online-aanbod vindt u links naar de sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram, het carrièrenetwerk Xing, het werkgeversbeoordelingsplatform kununu en ook de berichtendienst Twitter. De links herkent u aan het desbetreffende logo van de aanbieders.
Als u op de links klikt, wordt de site van de overeenkomstige social media geopend. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op deze sites. Meer details over de daar geldende bepalingen vindt u in de overeenkomstige privacyverklaring van de afzonderlijke aanbieders; deze vindt u op:
Voordat de overeenkomstige links worden opgevraagd, worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan de desbetreffende aanbieders. Uw verzoek van de gelinkte site vormt meteen de basis voor de gegevensverwerking door de desbetreffende aanbieder.
 
 

Gebruik van YouTube

Ons online-aanbod bevat video's waarvoor wij een plug-in van YouTube („YouTube“), een dienst van Google, gebruiken voor de weergave ervan. Exploitant van de dienst is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een website van ons online-aanbod opvraagt, waarop een video is opgenomen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daarbij wordt aan de server van YouTube meegedeeld welke websites van ons online-aanbod u hebt bezocht.
Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan om uw browsergedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op uw YouTube-account. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube op https://www.google.com/policies/privacy/?hl=nl, dat ook voor YouTube geldt.
Wij gebruiken YouTube om u video's te tonen en zo meer informatie te kunnen geven over ons en onze prestaties; daarin schuilt tegelijk het gerechtvaardigde belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f) van de AVG.

 

 

Uw rechten en contactgegevens

 

Wij hechten er veel belang aan om de verwerking van uw persoonsgegevens zo transparant mogelijk toe lichten en ook om u te informeren over uw rechten. Als u meer informatie wenst of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u zich te allen tijde bij ons aanmelden, zodat wij u kunnen helpen.

 

 

Rechten van de betrokkene

U beschikt over uitgebreide rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. Allereerst hebt u een uitgebreid informatierecht en kunt u, indien nodig, om de correctie en/of verwijdering resp. blokkering van uw persoonsgegevens vragen. U kunt ook een beperking van de verwerking vragen en u hebt recht op het maken van bezwaar. Met betrekking tot de door u doorgegeven persoonsgegevens beschikt u bovendien over een recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
Als u aanspraak wilt maken op een van uw rechten en/of meer informatie hierover wilt krijgen, kunt u zich wenden tot onze klantendienst. U kunt u zich ook wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

 

Herroeping van de toestemming en bezwaar

Een toestemming die u eenmaal hebt gegeven, kan te allen tijde vrij worden herroepen voor de toekomst. De herroeping van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot en met de herroeping. Aanspreekpunten hiervoor zijn eveneens onze klantendienst en onze functionaris voor gegevensbescherming.
Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens niet op toestemming gebaseerd is, maar op basis van een andere rechtsgrond plaatsvindt, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking. Uw bezwaar leidt tot een controle en, indien nodig, de beëindiging van de gegevensverwerking. U wordt geïnformeerd over het resultaat van de controle en u krijgt - voor zover de gegevensverwerking toch zal worden voortgezet – van ons nadere informatie, waarom de gegevensverwerking toegestaan is.

 

 

Functionaris voor gegevensbescherming en contact

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld voor de moedermaatschappij van het concern en de dochtermaatschappijen. Die biedt ons ondersteuning voor thema's in verband met privacywetgeving en vormt een rechtstreeks aanspreekpunt voor u. Voor vragen in verband met onze omgang met persoonsgegevens of andere informatie over privacywetgeving staan onze functionaris voor gegevensbescherming en zijn team graag tot uw beschikking:
Wolfgang Mews 
Leineweber GmbH & Co. KG
Wittekindstrasse 16 - 18
D-32051 Herford

Wenst u persoonlijk contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming via e-mail, dan kan dat via het e-mailadres datenschutz@brax.com.

 

 

Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons niet in overeenstemming is met deze privacyverklaring of de toepasselijke bepalingen voor gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming zal de kwestie dan onderzoeken en u informeren over het resultaat van dat onderzoek. Daarnaast hebt u ook het recht om bezwaar te maken bij een toezichthoudende autoriteit.
 
 

Meer informatie en wijzigingen

 

Links naar andere websites

Ons online-aanbod kan links naar andere websites bevatten. Deze links worden normaliter als dusdanig gemarkeerd. Wij hebben geen invloed op de mate waarin de geldende privacybepalingen in acht worden genomen op de gelinkte websites. Wij bevelen bijgevolg aan dat u zich ook bij andere websites informeert over de desbetreffende privacyverklaringen.

 

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

De stand van deze privacyverklaring wordt kenbaar gemaakt door vermelding van de datum (onderaan). Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen voor de toekomst. Een wijziging treedt in het bijzonder op bij technische aanpassingen van het online-aanbod of bij wijzigingen van de privacyrichtlijnen. De actuele versie van de privacyverklaring kan altijd rechtstreeks worden opgevraagd via het online-aanbod. Wij raden u aan om u regelmatig te informeren over wijzigingen van deze privacyverklaring.
 
BRAX ONLINE-SHOP NETHERLANDS

With the currently selected BRAX Online-Shop only supplies to Netherlands are possible.
Would you rather visit another BRAX Online-Shop?